topp

Strefa lokatora

W "Strefie lokatora" każdy najemca ma możliwość podglądu własnej kartoteki

Uzyskaj dostęp

Zaloguj się

Regulamin rozliczania kosztów ciepła na potrzeby ogrzewania w zasobach Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa  Społecznego Sp. z o.o.     w Gdańsku – dot. budynków wyposażonych w podzielniki kosztów

Regulamin rozliczania kosztów ciepła na potrzeby ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w lokalach Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. pochodzącego z własnego źródła (lokalnej kotłowni gazowej) należącego do GTBS

REGULAMIN

rozliczania kosztów ciepła na potrzeby ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w lokalach

Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

do których dostawa ciepła odbywa się na zasadach określonych w umowach  sprzedaży ciepła  zawartych pomiędzy GTBS Sp. z o.o. a dostawcą ciepła

Dział I

Postanowienia ogólne

§1

1.        Poniższy regulamin rozliczania całkowitych kosztów dostawy energii cieplnej w budynkach wielorodzinnych w nieruchomościach Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w skrócie GTBS opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących dokumentach:

a) Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 tekst jednolity).

b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2006 r. w sprawie

    szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

    (Dz. U. z 2006 r. Nr 193 poz. 1423).

c) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

    w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

    (Dz. U. z 1999 r. Nr 74 poz. 836).

d) Umowy zawartej między GTBS a Dostawcą ciepła na sprzedaż energii cieplnej.

2.        Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Użytkownik - najemca lokalu lub osoba użytkująca bądź dysponująca lokalem bez tytułu prawnego;

Opłata miesięczna - zaliczka na poczet pokrycia całkowitych kosztów dostawy ciepła zużytego na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w danym okresie rozliczeniowym;

Powierzchnia użytkowa lokalu - powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania wraz z powierzchnią zajętą przez meble wbudowane oraz urządzenia techniczne, z wyłączeniem powierzchni balkonów, tarasów, loggii oraz piwnic przynależnych do lokalu.

Kubatura lokalu mieszkalnego- to objętość mierzona w m3, liczona jako iloczyn powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu i wysokości lokalu.

Powierzchnia użytkowa budynku - powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalach mieszkalnych oraz pozostałych pomieszczeń w budynku - pomieszczeń wspólnego użytkowania (wózkarni, klatek schodowych).

Ciepłomierz lokalowy - urządzenie pomiarowe służące do pomiaru ilości ciepła zużytego do ogrzewania lokalu i podgrzewania wody użytkowej z instalacji centralnego ogrzewania.

Węzeł cieplny - połączone urządzenia doprowadzające ciepło z sieci ciepłowniczej do wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wyposażone w układ pomiarowo-rozliczeniowy - ciepłomierz.

Jednostka rozliczeniowa – budynek lub budynki, w których znajdują się lokale mieszkalne zasilane z tego samego węzła cieplnego lub wymiennika.

Dostawca ciepła - Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Taryfa - grupa taryfowa dostawcy ciepła zawierająca ceny stałych i zmiennych kosztów dostaw ciepła dla danej jednostki rozliczeniowej.

§2

1.        Celem regulaminu jest określenie zasad rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w budynkach GTBS.

2.        Koszty dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej są ewidencjonowane i rozliczane dla poszczególnych budynków - jednostek rozliczeniowych.

§3

1.        Ilość dostarczonego ciepła, zakupionego dla danej jednostki rozliczeniowej określana jest na podstawie wskazań liczników ciepła zainstalowanych w węzłach cieplnych bez podziału na energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania i energię cieplną dla potrzeb podgrzania wody użytkowej. Każde mieszkanie wyposażone jest w Indywidualną Stację Wymiennikową, regulującą wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania w mieszkaniu i przygotowującą ciepłą wodę użytkową - każda Stacja posiada własne urządzenie pomiarowe pobranego ciepła.

2.        Całkowite koszty ciepła dla danej jednostki rozliczeniowej dzielą się na:

a) koszty stałe- niezależne od zużycia ciepła:

    - koszty opłaty stałej za zamówioną moc cieplną.

    - koszty opłaty stałej za usługi przesyłowe.

    - koszty nośnika ciepła.

b) koszty zmienne- zależne od zużycia ciepła :

    - koszty zakupionej energii cieplnej.

    - koszty zmienne za usługę przesyłową.

Dział II

Zasady ustalania i rozliczania opłat miesięcznych - zaliczek

 §1

1.        Okresem rozliczeniowym jest 12 miesięcy kalendarzowych, liczonych od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku.

2.        Rozliczenie kosztów ciepła następuje nie później niż do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

§2

1.        Przez cały okres rozliczeniowy użytkownicy są zobowiązani uiszczać opłaty miesięczne na poczet kosztów dostaw ciepła w wielkości ustalonej przez GTBS na podstawie rzeczywistych kosztów dostaw ciepła rozliczonych w poprzednim okresie z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu cen dostaw energii cieplnej i prognozy zużycia ciepła. Dla pierwszego sezonu grzewczego do obliczenia kosztów przyjmuje się:

a.        moc zamówioną w wysokości określonej w załączniku do niniejszego  regulaminu.   

 

b.        zużycie ciepła na ogrzewanie w wysokości 0,40 GJ/m2/rok, powiększone o straty wewnętrzne budynku w wysokości 18% [1]

c.        zużycie ciepłej wody w lokalach mieszkalnych w wysokości 1,5 m3/os/mc, a w lokalach użytkowych wyposażonych w Indywidualne Stacje Wymiennikowe w wysokości 0,3m³/os./m-c oraz ciepło do podgrzania wody w ilości 0,20GJ/m3/rok.

d.        koszty zaliczek oblicza się bez uwzględnienia planowanego zużycia nośnika ciepła.

e.        koszty zaliczek uwzględniają 5,0 % rezerwy na nieprzewidziany wzrost zużycia ciepła.

2.        Podstawę ustalenia wysokości opłat miesięcznych na pokrycie kosztów STAŁYCH dostaw ciepła, z wyłączeniem pierwszego zasiedlenia, stanowi prognoza zużycia ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ogrzania wody użytkowej przypadająca na dany lokal mieszkalny, ustalona w oparciu o rzeczywiste koszty stałe dostaw ciepła z poprzedniego pełnego okresu rozliczeniowego, w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej lokalu (dot. budynków, w których lokale podłączone do jednego węzła cieplnego mają jednakową wysokość) lub 1m3 kubatury lokalu (dot. budynków, w których lokale podłączone do jednego węzła cieplnego mają różną wysokość) w skali jednego miesiąca.

3.        Podstawę ustalenia wysokości opłat miesięcznych na poczet kosztów ZMIENNYCH dostaw ciepła z wyłączeniem pierwszego zasiedlenia, stanowi prognoza zużycia ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej, ustalona na podstawie rzeczywistych kosztów zmiennych dostaw ciepła z poprzedniego pełnego okresu rozliczeniowego indywidualnie dla każdego lokalu mieszkalnego.

4a.      Opłaty miesięczne dla lokali użytkowych wyposażonych w Indywidualne Stacje Wymiennikowe naliczane są w wysokości 150% opłaty obliczonej zgodnie z § 2 pkt 1 lit. a, b, d, e  Działu II., oraz w wysokości 100% opłaty obliczonej zgodnie podpunktem c tego paragrafu.

4b.       Opłaty miesięczne dla lokali użytkowych nie wyposażonych w Indywidualne Stacje Wymiennikowe  naliczane są w wysokości 150% opłaty obliczonej zgodnie z § 2 pkt 1 Działu II., z pominięciem  podpunktu c tego paragrafu.

5.        Wysokość opłat miesięcznych może ulec zmianie w trakcie okresu rozliczeniowego wskutek:

a.        zmiany cen ciepła w taryfie przewidzianej dla zasobów mieszkaniowych Spółki.

b.        uzasadnionego wniosku użytkownika złożonego w formie pisemnej.

c.        weryfikacji prognozy indywidualnego zużycia ciepła w danym lokalu mieszkalnym w oparciu o odczyt kontrolny ciepłomierzy dokonany przez GTBS w trakcie okresu rozliczeniowego.

6.        Opłaty miesięczne za użytkowanie lokalu mieszkalnego- zaliczki płatne są w terminie do 10 - go dnia każdego miesiąca wraz z czynszem i pozostałymi opłatami dodatkowymi.

6a.       Opłaty miesięczne za użytkowanie lokalu UŻYTKOWEGO- zaliczki płatne w terminach wynikających z poszczególnych umów dotyczących użytkowania tych lokali.

7.        W przypadku stwierdzenia w wyniku rozliczenia:

a.        NADPŁATY zaliczek miesięcznych w stosunku do całkowitych kosztów dostawy ciepła przypadających na dany lokal mieszkalny, podlega ona rozliczeniu z należnościami z tytułu bieżących opłat za mieszkanie.

b.        NIEDOPŁATY zaliczek miesięcznych w stosunku do całkowitych kosztów dostawy ciepła do danego lokalu - użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty należności z tytułu niedopłaty w wyznaczonym przez GTBS terminie.

c.        NADPŁATY bądź NIEDOPŁATY zaliczek miesięcznych w stosunku do całkowitych kosztów dostawy ciepła przypadających na dany lokal UŻYTKOWY rozliczone zostaną na zasadach określonych w umowach dotyczących użytkowania poszczególnych lokali.

8.      Wskazanie odczytów ciepłomierzy lokalowych dokonujących pomiaru zużytego ciepła w kWh przeliczana jest na GJ, gdzie 1 kWh odpowiada 0,0036 GJ.

§3

1.        W przypadku zalegania użytkownika z czynszem lub innymi opłatami za najem lokalu przez okres co najmniej 3 miesięcy GTBS ma prawo odcięcia dostaw ciepła do chwili uregulowania zaległych zobowiązań. W okresie odcięcia dostaw ciepła GTBS obciążać będzie użytkownika miesięczną opłatą STAŁĄ z tytułu mocy zamówionej i opłat przesyłowych stałych ustaloną zgodnie z pkt 2 §2 w Dziale II.

2.        Koszty związane z odcięciem dostaw ciepła oraz ze wznowieniem dostaw ciepła ponosi użytkownik.

Dział III

Rozliczenie kosztów dostarczonego ciepła do lokali

§1

1.        Rozliczenie końcowe obejmuje wszystkie koszty dostaw ciepła oraz opłaty miesięczne wniesione przez użytkowników w danym okresie rozliczeniowym.

2.        Koszty zakupu ciepła dla lokali rozlicza się na podstawie rzeczywistych kosztów potwierdzonych fakturami wystawionymi przez Dostawcę ciepła z podziałem na koszty stałe i zmienne.

§2

1.        Odczytów wskazań ciepłomierzy lokalowych dokonuje pracownik GTBS w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego.

2.        O planowanym terminie odczytów GTBS powiadomi użytkowników danej jednostki rozliczeniowej, w formie pisemnego ogłoszenia na klatkach schodowych. Obecność użytkownika przy dokonywaniu odczytu ciepłomierza nie jest wymagana. 

§3

1.        Całkowite koszty ciepła dostarczonego do budynku, rozliczane są z podziałem na:

a) koszty stałe.

b) koszty zmienne.

2.        Koszty stałe rozliczane są proporcjonalnie do powierzchni lub kubatury lokali.

a) Koszty stałe rozliczane proporcjonalnie sumy powierzchni lokali w danej jednostce rozliczeniowej gdzie koszt jednostkowy obliczany jest wg poniższej formuły:

                                ∑KNz + ∑KOPst + ∑Knośnika

                Kjstr = --------------------------------------------- / [zł/m2]

                            Suma powierzchni lokali w danej jednostce rozliczeniowej

      gdzie:  Kjstr - roczne  koszty jednostkowe stałe, ustalone na podstawie rzeczywistych kosztów dla danej jednostki rozliczeniowej [zł/m2]              

                ∑KNz - roczne koszty mocy zamówionej [zł/rok]

                ∑KOPst - roczne koszty opłat przesyłowych stałych [zł/rok]

                ∑Knośnika - roczne koszty zakupu nośnika ciepła [zł/rok]

b) Koszty stałe  rozliczane proporcjonalnie do sumy kubatury lokali w danej jednostce rozliczeniowej w budynku gdzie koszt jednostkowy obliczany jest wg poniższej formuły:

                                ∑KNz + ∑KOPst + ∑Knośnika

                Kjstr2 = --------------------------------------------- / [zł/m3]

                              Suma kubatury lokali w danej jednostce rozliczeniowej

gdzie:   Kjstr2 - roczne  koszty jednostkowe stałe, ustalone na podstawie rzeczywistych kosztów dla danej jednostki rozliczeniowej [zł/m3]              

                ∑KNz - roczne koszty mocy zamówionej [zł/rok]

                ∑KOPst - roczne koszty opłat przesyłowych stałych [zł/rok]

                ∑Knośnika - roczne koszty zakupu nośnika ciepła [zł/rok]

 

3.        Koszty zmienne - rozliczane są według wskazań ciepłomierzy lokalowych wg następującej formuły:

                ∑KC + ∑KOPzm

KCj = ------------------------------ [zł/GJ]

               ∑Odczytów ciepłomierzy lokalowych

gdzie:

KCj - rzeczywisty koszt jednostki ciepła [zł/GJ]

∑ KC - roczne  koszty dostarczonego ciepła [zł]

∑KOPzm - roczne  koszty opłat przesyłowych zmiennych [zł]

∑Odczytów liczników - suma odczytów ciepłomierzy lokalowych [GJ]

 Rozliczenie użytkownika:

KOSZTY STAŁE:                 = Powierzchnia użytkowa lokalu * Kjstr - Kzal na koszty stałe

lub

KOSZTY STAŁE:                 = Kubatura lokalu * Kjstr2- Kzal na koszty stałe

KOSZTY ZMIENNE:           = KCj * Odczyt ciepłomierza lokalowego- Kzal na koszty zmienne

gdzie:

Kjstr - roczne koszty jednostkowe stałe [zł/m2]

Kjstr2 - roczne koszty jednostkowe stałe [zł/m3]

KCj - rzeczywisty koszt jednostki ciepła [zł/GJ]

Kzal - suma zaliczek wniesionych przez użytkownika w okresie rozliczeniowym [zł]. 

§4

1.        W przypadku zdania lokalu w okresie pomiędzy planowymi odczytami ciepłomierzy lokalowych, do rozliczenia zarówno kosztów stałych jak i zmiennych zużycia ciepła przyjmuje się wartości kosztów jednostkowych będące średnimi arytmetycznymi stawek użytych do ustalania zaliczek w rozliczanym okresie użytkowania lokalu przez użytkownika. Zdanie lokalu następuje na koniec miesiąca kalendarzowego, a rozliczenie kosztów ciepła w ciągu 30 dni od dnia zdania lokalu.

2.        Rozliczenie kosztów STAŁYCH zużycia ciepła następuje wg kosztu jednostkowego  przypadającego na 1m2 powierzchni użytkowej lub 1m3 kubatury danego lokalu.

3.        Rozliczenie kosztów ZMIENNYCH zużycia ciepła jest iloczynem wskazania ciepłomierza lokalowego z  protokołu zdawczo- odbiorczego oraz kosztu jednostkowego ustalonego zgodnie z pkt. 1.

§5

Przypadki nieprawidłowego działania ciepłomierzy, braku odczytów i reklamacji

poprawności działania ciepłomierzy

 1.        W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania ciepłomierza z przyczyn obciążających użytkownika (mechaniczne uszkodzenie, ślady rozkręcania, itp.) koszty zmienne zużycia ciepła rozliczone zostaną na podstawie średniego miesięcznego zużycia ciepła w danym lokalu w poprzednim okresie rozliczeniowym powiększonego o 50%.

2.        W przypadku wady fabrycznej ciepłomierza, nieprawidłowej legalizacji, niesprawności ciepłomierza itp. użytkownik zostanie rozliczony na podstawie średniego miesięcznego zużycia ciepła w danym lokalu za adekwatne miesiące z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Koszty dostaw ciepła do lokalu, w którym nie ma możliwości ustalenia średniego zużycia za rok poprzedni (pierwszy okres rozliczeniowy dla danego lokalu bądź użytkownika lokalu) rozliczone zostaną na podstawie średniego miesięcznego zużycia ciepła wg wskazań ciepłomierza zamiennego.

3.        W przypadku zdjęcia plomby z ciepłomierza lokalowego lub jej uszkodzenia z winy użytkownika lokalu, koszty ponownego zaplombowania ciepłomierza ponosi użytkownik lokalu.

4.        W przypadku kwestionowania przez użytkownika prawidłowości wskazań ciepłomierza lokalowego, na jego pisemny wniosek ciepłomierz zostanie przekazany do ekspertyzy. Do czasu otrzymania wyników ekspertyzy zostanie zamontowany ciepłomierz zamienny. Jeżeli wyniki ekspertyzy wykażą, że ciepłomierz działa poprawnie, jej kosztami zostanie obciążony użytkownik. W przeciwnym wypadku koszty ekspertyzy ciepłomierza poniesie GTBS.

Dział IV

Postanowienia końcowe

§ 1 

1.        W przypadku stwierdzenia widocznego uszkodzenia w obrębie Indywidualnej Stacji Wymiennikowej znajdującej się w skrzynce licznikowej przynależnej do mieszkania, użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym GTBS.

2.        Użytkownik nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w elementy Indywidualnej Stacji wymiennikowej oraz wodomierze lokalowe, w szczególności w celu ich naprawy lub wymiany.

                                                                                                                                                            § 2

1.        Ciepłomierz będący urządzeniem pomiarowym, zgodnie z przepisami prawa wymaga, co 5 lat kontroli i legalizacji bądź wymiany.

2.        Opłaty za czynności wymienione w pkt. 1, zgodnie z umową najmu lokalu mieszkalnego, ponosi najemca lokalu, do którego przynależy ciepłomierz.

3.        Z uwagi na fakt, iż opłata za legalizację lub wymianę ciepłomierza byłaby jednorazowo bardzo znaczną kwotą, GTBS wprowadza opłatę miesięczną tytułem legalizacji lub wymiany ciepłomierza lokalowego. Wysokość tej opłaty ustala Zarząd GTBS na podstawie aktualnych kosztów legalizacji i wymiany ciepłomierzy.

§ 3

Aktualny tekst niniejszego regulaminu oraz wszelkie informacje o dokonanych zmianach podaje się do wiadomości użytkownikom na stronie internetowej GTBS w zakładce „Dla najemców GTBS” w pozycji „Aktualności/komunikaty”.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Wysokość MOCY ZAMÓWIONEJ dla budynków GTBS Sp. z o.o. zasiedlanych w roku 2010:

1.         dla budynku 25 Jeleniogórska 13D               0,090 MWt.

2.         dla budynku 26 Jeleniogórska 13B              0,100 MWt.

3.         dla budynku 27 Jeleniogórska 13A               0,100 MWt.

4.         dla budynku 28 Jeleniogórska 13                  0,130 MWt.

 

 

Wysokość MOCY ZAMÓWIONEJ dla budynków GTBS Sp. z o.o. zasiedlanych w roku 2011:

1.         dla budynku 31 Jeleniogórska 15                  0,110 MWt.

2.         dla budynku 32 Jeleniogórska 15A               0,110 MWt.

3.         dla budynku 22 Wilanowska 2                           0,4 MWt.[1] Do zaliczki za zużycie ciepło w lokalu doliczane są straty przesyłu pomiędzy węzłem cieplnym budynku a układem pomiarowo-rozliczeniowym lokalu. Straty w wysokości 18% przyjęto na podstawie pomiarów zużycia ciepła budynków o podobnej konstrukcji administrowanych przez GTBS.

Regulamin rozliczania kosztów ciepła na potrzeby ogrzewania w zasobach Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  Gdańsku – dot. ul. Jeleniogórskiej 1

AWARIE i USTERKI PROSIMY ZGŁASZAĆ

do Administracji pod numer tel. 58 717-88-08
lub bezpośrednio do konserwatorów poszczególnych osiedli od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30–15:30

Osiedle Jeleniogórska

(dot. również ul. Wadowickiej
i Człuchowskiej), konserwator

P. Wiesław Wiśniewski
7:30-15:30tel. 501-350-211

Osiedle Wilanowska

konserwator
P. Lech Brzoza
7:30-15:30tel. 509-073-513

Osiedle Letnica

konserwator
P. Wojciech Rezmer
7:30-15:30tel. 509-857-043

Osiedle Tamka

konserwator
P. Ryszard Małuszyński
7:30-15:30

tel. 509-605-369

Dodatkowo usterki elektryczne i domofonowe – P. Ryszard Brazulewicz w godzinach 7:30-15:30 – nr tel. 500-024-677

NAGŁE SYTUACJE KRYZYSOWE: nr tel. 501-350-211  lub  509-857-043

TELEFONY ALARMOWE

Europejski numer alarmowy 112

Pogotowie ratunkowe 999

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie ciepłownicze 993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994

Straż miejska 986

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
80-809 Gdańsk, ul. Wilanowska 2a

bip

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000014661 REGON 191330479   NIP 584-20-54-884
Bank Gospodarstwa Krajowego oddział Gdańsk nr konta: 79113011218600000000019901

Powiększ czionkę Zmniejsz czcionkę Skala szarości Wysoki kontrast Kontrast zdjęć Przywróć domyślne
xTa witryna używa plików cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celu zapewnienia łatwiejszego korzystania z naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany dotychczasowych ustawień oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie wszystkich plików cookies zamieszczonych na stronie. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.