homesitemap
GTBS


bip
Designed by SmartMedia

Podstawa prawna

GTBS działa na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U z 2000 r. nr 98, poz 1070 z zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczacych lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U nr 212, poz. 1556).

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gdańsku - Krajowym Rejestrze Sądowym numer KRS: 0000014661. W chwili obecnej stu procentowym właścicielem Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest Gmina Miasta Gdańska.

Siedzibą spółki jest Gdańsk, adres ul. Wilanowska 2a, kod pocztowy 80-809.

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.  

Spółka może również:
•  nabywać budynki mieszkalne,
• przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
• wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
• sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własność Spółki.

Spółka może również prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
•  sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;
•  budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
•  budowanie budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
•  przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, jest:

a. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
b. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (PKD 70.32.A),
c. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A),
d. wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G),
e. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
f. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 45.11.Z).

Zarząd Spółki jest dwuosobowy, ustanowiona jest także prokura. GTBS jest właścicielem działek gruntowych przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska na majątek spółki aportem.

Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 80-809 Gdańsk, ul. Wilanowska 2a, Sekretariat tel. (58) 717-88-01, Administracja tel. (58) 717-88-08, Księgowość tel. (58) 717-88-06, Fax (58) 717-88-00 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000014661 REGON 191330479 NIP 584-20-54-884 Kapitał zakładowy: 151.677.500 zł. Bank Gospodarstwa Krajowego oddział Gdańsk, nr konta: 79113011218600000000019901
vente viagra par internet viagra est il vente libre pharmacie france viagra pour homme prix vente cialis 10 mg zyrtec kaufen tadalafil prijs apotheek viagra over the counter in australia